Poprzedni
 • Numer siódmy:


  ISSN 2083 - 5701


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Medialny "zawrót głowy"

  - Znaczenie mediów dla człowieka w XXI wieku

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer szósty:


  ISSN 2083 - 5701


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media w rzeczywistości

  - Rzeczywistość w mediach

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer piąty:


  ISSN 2083 - 5701


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media bez granic

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer czwarty:


  ISSN 2083 - 5701


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Dyskursy w przestrzeni medialnej

  - Media lokalne

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer trzeci:


  ISSN 2083 - 5701


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Dyskursy w przestrzeni medialnej

  - Media lokalne

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer drugi:


  ISSN 2083 - 5701


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Język mediów a kreowanie sensu

  - Doświadczenie wirtualności

  - Media i mediatyzacja w perspektywie pedagogiki

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer pierwszy:

  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Funkcjonowanie mediów w społeczeństwie

  - Struktura i strategie semiologiczne przekazów medialnych

  - Wpływ gier komputerowych i sieciowych na odbiorców

  Informacje dla autorów Call for papers
Następny

Od redakcji

"Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo - komunikologia - semiologia - socjologia mediów - media a pedagogika" jest rocznikiem Wydziału Humanistyczno-Społecznego oraz Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ukazuje się od 2011 roku.

Pomysłodawczynią i pierwszą redaktor naczelną pisma, a obecnie honorową przewodniczącą jest prof. zw. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta. Redaktorem naczelnym jest (od nr. 7) prof. ATH dr hab. Marek Bernacki (filolog polski, literaturoznawca), funkcję zastępcy red. naczelnego pełni dr Patrycja Bałdys (socjolog), a sekretarza redakcji dr Katarzyna Piątek (socjolog).

W skład Rady Naukowej wchodzą znani medioznawcy, socjolodzy i przedstawiciele innych dyscyplin humanistycznych z kraju i zagranicy.

W piśmie publikowane są artykuły o tematyce medialnej w szerokim rozumieniu tego terminu. Kolejne numery pisma poświęcone są określonym zagadnieniom i mają charakter monograficzny. W każdym roczniku są dwa działy: Studia i rozprawy oraz Sprawozdania, recenzje, noty. Pismo jest indeksowane w bazach CEJSH, BazHum, ERIH Plus i Index Copernicus. Spełnia ono standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla publikacji naukowych, między innymi, złożone do publikacji materiały podlegają podwójnie anonimowym recenzjom.

Według ostatniej parametryzacji za artykuł opublikowany w piśmie autorzy otrzymują siedem punktów.

© Copyright 2015 | Media i społeczeństwo | czulak.com